Timetable
Routes from 29/8/2016 TO 30/9/2016
Argostoli - Lixouri

(Mon-Sun): 07:00, 20:00, 22:00, 23:00, 00:00

Lixouri - Argostoli

(Mon-Sun): 06:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30

Routes from 01/10/2016 TO 31/10/2016
Argostoli - Lixouri

(Mon-Sat): 07:00, 11:00, 20:00, 21:00, 22:00
(Sun): 10:30, 12:30, 14:30, 16:30

Lixouri - Argostoli

(Mon-Sat): 06:30, 10:30, 19:30, 20:30, 21:30
(Sun): 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Argostoli - Lixouri
Lixouri - Argostoli