Argostoli Port
Lixouri Port
4 Nautical Miles
Time: 00:30 min.